Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden svp !

Levertijd, Afhalen en bezorgen
De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Wij proberen zo snel mogelijk na betaling te leveren, indien op voorraad.
Nieuwe apparatuur, nieuw glaswerk e.d moeten vrijwel altijd besteld worden en zijn dus niet altijd op voorraad, levertijd kan varieren, en kan oplopen indien het uit het buitenland moet komen. Het is niet vooraf te zeggen hoe lang het duurt voordat iets wat uit bijvoorbeeld de USA moet komen hier binnen komt.
 Let op dat wij geen gevaarlijke stoffen per post kunnen versturen, u kunt deze uitsluitend hier ter plaatse ophalen.
Telefonische- en e-mailvragen over de status van uw order graag tot het minimum beperken: dit zorgt voor vertraging i.p.v. bespoediging.
Afhalen kan uitsluitend na afspraak tijdens kantooruren !
Chemicalien zijn niet op voorraad, als men VOOR dinsdags besteld is het meestal donderdags hier binnen.

Extra verzendkosten voor deelleveringen zijn voor rekening van de klant. In principe wordt de bestelling pas verzonden als hij kompleet is.
Extra kosten voor priority bestellingen uit de USA of andere landen zijn voor rekening van de klant

Grote paketten die niet door de TNT bezorgd kunnen worden kunnen niet per post verstuurd worden, deze kunt u afhalen of laten bezorgen, wij rekenen dan 0,25 per kilometer vanaf Capelle a/d ijssel.
De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering worden gemeld, voor ingebruikname. Na gebruik worden geen reclames meer geaccepteerd.

Wij versturen geen sterke zuren, brandbare stoffen of andere gevaarlijke stoffen per post !
Deze dient u zelf op te halen na afspraak.

Betaling Factuur
Alle bestellingen worden in behandeling genomen na betaling vooraf, indien geen betaling vooraf binnen 14 dagen na uw bestelling dan vervalt de bestelling automatsch.
Het IBAN en BIC nummer staan vermeld op de website bij info.

Factuur niet betaald
Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de wederpartij, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Labstuff direct en volledig opeisbaar. De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Indien Labstuff door het verzuim van wederpartij genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van 150 Euro.

Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige overeenkomst van Labstuff, of indien er bij Labstuff twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Labstuff bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de vordering en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn exclusief  21% BTW
Prijzen kunnen afwijken indien goederen in het buitenland besteld moeten worden, Labstuff is gerechtigd om prijsverhogende factoren zoals heffingen, belastingen en prijsverhogingen bij leveranciers aan de wederpartij door te berekenen.
Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, dat is 7,00 tot 10kg binnen Nederland.
Wij rekenen 0,25 Euro extra voor verpakkingskosten bovenop de verzendkosten
Voor alle overige tarieven zie http://www.tntpost.nl. Labstuff is gerechtigd de extra verzendkosten aan de wederpartij door te berekenen indien het gewicht van het pakket boven het geschatte gewicht zit.

Voor bestellingen buiten de website om (via email of telefoon) wordt 25 Euro aan administratiekosten gerekend, tenzij het bestellingen betreft die niet op de website staan.

Bestellingen moeten indien deze verstuurd worden altijd vooraf betaald worden.
Wij behouden het recht bestellingen waarvan het vermoeden bestaat dat deze voor illegale doeleinden gebruikt gaan worden te weigeren.

Eigendomsbehoud
Zolang onze opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de verkoop van goederen, plus verzendkosten verschuldigd aan ons heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor zijn rekening en risico en ons eigendom. Ingeval onze opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot uitvoering van verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen, onverschillig of deze al dan niet zijn gebruikt, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente

In geval van toerekenbare tekortkoming, is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van Labstuff terug te geven. De wederpartij zal gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de goederen op de dag van de terugname van de goederen.

Overmacht
Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW
Indien door overmacht de levering meer dan een maand vertraagd wordt, zijn zowel Labstuff als de wederpartij bevoegd de bestelling/koop te ontbinden.

Garantie
Nieuwe artikelen hebben garantie en service, in de offerte staan de vervoerskosten en eventuele verwijderingsbijdrage.
Gebruikte artikelen hebben geen garantie, indien blijkt dat een artikel defect is moet dit binnen 2 dagen worden gemeld, waarna wij het artikel terugnemen.
Alle gebruikte apparatuur is door ons getest. Verbruiksartikelen en glaswerk kunnen niet geruild worden.


Breukschade is op eigen risico.
Het is altijd mogelijk de artikelen op te halen, dat voorkomt eventuele schade.

Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto-faktuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de leverancier tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.

Bij Bestellen
Nadat u heeft besteld kunt u uw bestelling uitprinten, dit is tevens uw bestelbevestiging.
Door de grote drukte is het niet mogelijk om iedereen individueel op de hoogte te houden over de voortgang van de bestelling. Bij dringende vragen kunt u mailen.
Een bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling is voldaan.

Strijdigheid met andere voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Labstuff uitdrukkelijk schriftelijk, geheel dan wel gedeeltelijk, hiervan afstand doet. Eventuele inkoopsvoorwaarden van de wederpartij zijn van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Labstuff is ingestemd. Op verwijzing naar inkoopvoorwaarden op schriftelijke/telefonische bestellingen van derden hoeft Labstuff geen acht te slaan.

Illegale chemicalien
Bestellingen of pogingen tot bestellingen van chemicalien ter vervaardiging van drugs, chemische wapens enz welke op de lijst van verboden en/of geregistreerde stoffen staan zijn wij verplicht te melden bij Douane/KLPD. Ook verdachte transacties met bijvoorbeeld 20 liter kolven, anoniem aan de deur bestellen enz, zijn wij verplicht te melden!

Voorraad
Wij kunnen geen 6000+ arikelen op voorraad hebben, nieuwe artikelen moeten wij vrijwel altijd eerst bestellen ! U kunt uiteraard gewoon via de website bestellen, maar reken dus op een meestal korte levertijd voor nieuwe artikelen, inclusief glaswerk e.d

Laten vervallen van bestelling
Dat kan, BINNEN 24 uur na bestelling. In alle overige gevallen kan een bestelling niet geannulleerd worden
Tenzij door overmacht

Teruggave van bestellingen of bestellingen 'op zicht'
Wij nemen geen goederen retour, tenzij deze defect zijn.
Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord.

Bij weigering van acceptatie van de algemene voorwaarden behouden wij het recht uw bestelling te weigeren

Leveren aan partikulieren
Wij leveren beperkt aan partikulieren.
Houd rekening met andere levertijden dan bij webwinkels, wij zijn geen webwinkel maar een laboratoriumhandel !

Algemene voorwaarden