Algemene voorwaarden

  • Beschrijving

Levertijd, Afhalen en bezorgen
De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Wij proberen zo snel mogelijk na betaling te leveren.
Indien niet op voorraad zullen wij dit zo snel mogelijk melden.
Afhalen kan uitsluitend na afspraak.
Grote paketten die niet door de TPG bezorgd kunnen worden kunnen niet per post verstuurd worden, deze kunt u afhalen of laten bezorgen, wij rekenen dan 0,24 per kilometer vanaf Capelle a/d ijssel.
De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering worden gemeld, voor ingebruikname. Na gebruik worden geen reclames meer geaccepteerd.

Betaling
Let op: Bestellingen die niet binnen 14 dagen betaald worden vervallen automatisch en worden dus niet verstuurd.
Alle prijzen op de website zijn exclusief  21% BTW
Bestellingen moeten indien deze verstuurd worden altijd vooraf betaald worden.
Wij behouden het recht bestellingen waarvan het vermoeden bestaat dat deze voor illegale doeleinden gebruikt gaan worden te weigeren.

Eigendomsbehoud
Zolang onze opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de verkoop van goederen verschuldigd aan ons heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor zijn rekening en risico en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. Ingeval onze opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot uitvoering van verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen, onverschillig of deze al dan niet zijn verwerkt, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente

Garantie
Nieuwe artikelen hebben garantie en service, in de offerte staan de vervoerskosten en eventuele verwijderingsbijdrage, mail altijd voor een offerte voor deze artikelen. Gebruikte artikelen hebben geen garantie, indien blijkt dat een artikel defect is moet dit binnen 1 dag worden gemeld, waarna wij het artikel terugnemen.
Alle gebruikte apparatuur is door ons getest. Verbruiksartikelen en glaswerk kunnen niet geruild worden.


Breukschade is op eigen risico. Wij versturen pas nadat de betaling binnen is gekomen.
Het is altijd mogelijk de artikelen op te halen, dat voorkomt eventuele schade.

Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto-faktuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de leverancier tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.